Переглядів: 1931

 
 
 
    

Маргарита Довгань

Шпитальні нотатки. Лютий 2015 р. – березень 2018 р.

Маргарита Довгань. Шпитальні нотатки. Лютий 2015 р. – березень 2018 р. Ціна 135 грн.


 

Видання вміщує героїчні історії учасників АТО. Їх записала журналіст-шістдесятник і культурний діяч Маргарита Довгань, упродовж лютого 2015 р. – березня 2018 р. відвідуючи воїнів у Київському військовому шпиталі.

 

Книжка знайомить з нашими захисниками і є документом української історії. Це крик-протест проти безуму війни, свідчення дивовижної витримки українського народу, яка дає можливість щоразу відроджуватися, знов і знов укріплюватися духом і плоттю в ім’я життя.

288 с., обкладинка тверда.

 

Âèäàííÿ âìіùóє ãåðîї÷íі іñòîðії ó÷àñíèêіâ ÀÒÎ. Їõ çàïèñàëà
æóðíàëіñò-øіñòäåñÿòíèê і êóëüòóðíèé äіÿ÷ Ìàðãàðèòà
Äîâãàíü, óïðîäîâæ ëþòîãî 2015 ð. – áåðåçíÿ 2018 ð.
âіäâіäóþ÷è âîїíіâ ó Êèїâñüêîìó âіéñüêîâîìó øïèòàëі.
Êíèæêà çíàéîìèòü ç íàøèìè çàõèñíèêàìè і є äîêóìåíòîì
óêðàїíñüêîї іñòîðії. Öå êðèê-ïðîòåñò ïðîòè áåçóìó
âіéíè, ñâіä÷åííÿ äèâîâèæíîї âèòðèìêè óêðàїíñüêîãî íàðîäó,
ÿêà ùîðàçó äàє ìîæëèâіñòü âіäðîäæóâàòèñÿ, çíîâ і
çíîâ óêðіïëþâàòèñÿ äóõîì і ïëîòòþ â іì’ÿ æèòòÿ.