2014-11-14             


Видавництво "Кліо" готує до ...

1 грудня побачить світ посібник відомих істориків Юрія Мицика та Олега Бажана "Історія України".


 

 

У посібнику автори у стислій і доступній формі дають всеохопний виклад історії України від найдавніших часів до подій осені 2014 року. Матеріал структуровано відповідно до програми для вступників до вищих навчальних закладів.

Видання призначене для абітур’єнтів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України та хоче систематизувати свої знання.

Ціна 90 грн.

 

ЗМІСТ

 

З найдавніших часів до кінця XVIII століття

 

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ … 12

Залюднення території України … 12

Найдавніші хлібороби та скотарі на землях України … 15

Ранній залізний вік на українських землях. Кіммерійці.

Скіфи. Сармати … 18

Давні слов’яни … 23

Східнослов’янські племена — предки українців

у переддень утворення держави … 28

Походження українців … 32

КИЇВСЬКА РУСЬ … 34

Становлення Київської держави … 34

Впровадження християнства як державної релігії.

Князь Володимир Святий (980—1015 рр.) … 42

Київська Русь за правління Ярослава Мудрого

(1019—1054 рр.) … 47

Русь після Ярослава. Нове зміцнення і розквіт

за Володимира Мономаха (1113—1125 рр.) … 50

РОЗДРОБЛЕНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ РУСІ … 57

Галицько-Волинське королівство … 61

Культура Київської Русі та Галицько-Волинського

королівства ІХ—ХІVст. … 66

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ

ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

ТА ПОЛЬЩІ … 71

Виникнення Кримського ханства … 75

Українська шляхта XV—XVI ст. … 77

Князь Костянтин (Василь) І Острозький … 77

Виникнення українського козацтва.

Утворення козацької республіки —

Запорозької Січі … 80

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ

РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ … 84

Люблінська унія. Початок польського панування

на українських землях … 84

Церковне життя наприкінці XVI —

першій половині XVII ст.

Митрополит св. Петро Могила … 86

Культура України XVI — першої половини XVII ст. … 91

Зростання ролі козацтва в житті України

наприкінці XVI ст. Перші козацькі повстання … 97

Українське козацтво у першій чверті XVII ст.

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний … 104

Національно-визвольні повстання українського народу

20—30-х рр. XVI ст. … 109

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648—1658 рр. … 115

Воєнно-політичні події 1649—1653 рр.

Національно-визвольні війни … 122

Утворення Української козацької

держави — Гетьманщини … 130

Українсько-московський договір 1654 р.

Продовження Національно-визвольної війни

у 1654—1658 рр. … 135

РУЇНА … 146

Початок доби Руїни. Втрата Україною державної

незалежності … 146

Правобережна та Лівобережна Гетьманщина

в 60—80 роках XVII ст. … 155

УКРАЇНА НАПРИКІНЦІ ХVII—ХVIII ст. … 167

Лівобережна та Слобідська Україна, Запорозька Січ

у другій половині XVII ст. … 167

Гетьман Іван Мазепа … 175

Боротьба української старшини проти колоніальної

політики Російської імперії … 184

Національно-визвольна боротьба на Правобережжі

та західноукраїнських землях у середині

та другій половині XVIII ст. … 197

Ліквідація Російською імперією української

державності … 203

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ

ХVII—ХVIII ст. … 215

 

З кінця XVIII століття до 1914 року

 

УКРАЇНА НАПРИКІНЦІ XVIII —

ПОЧАТКУ XIX ст. … 228

Українські землі під владою Російської імперії

наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. … 228

Приєднання українських земель до складу Російської

та Австрійської імперій … 237

Наддніпрянська Україна в системі міжнародних

відносин … 241

Соціально-економічне становище Наддніпрянщини

в першій половині XIX ст. … 246

Соціальна боротьба в першій половині XIX ст. … 248

Російський суспільно-політичний та польський

національно-визвольний рухи на українських землях

у 20—30-х роках XIX ст. … 250

Національне відродження в Наддніпрянській Україні

наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. … 257

Український національний рух наприкінці 40-х рр. XIX ст.

Кирило-Мефодіївське братство … 263

Західноукраїнські землі наприкінці XVIII —

у першій половині XIX ст. … 267

УКРАЇНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. —

ПОЧАТКУ XX ст. … 282

Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст. … 282

Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії

в другій половині XIX ст. … 302

Створення та діяльність українських політичних партій

у підросійській Україні наприкінці XIX —

на початку XX ст. … 311

Україна напередодні та в роки революції 1905—1907 рр.

у Російській імперії … 318

Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр. … 323

Західноукраїнські землі на початку XX ст. … 329

Українська еміграція … 334

ЦЕРКОВНЕ Й КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ.

КІНЕЦЬ XVIII — ПОЧАТОК XX ст. … 339

Церковне життя України наприкінці XVIII —

на початку XX ст. … 339

Культура України наприкінці XVIII —

на початку XX ст. … 347

 

З 1914 року до наших днів

 

УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ … 368

Криза Російської імперії та Українська національна

революція … 375

Проголошення автономії України … 382

Проголошення Української Народної Республіки (УНР) … 389

Перша російська збройна інтервенція (кінець 1917 —

весна 1918 рр.) … 390

УКРАЇНА У БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ

ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1918—1920 рр.) … 396

Гетьманський переворот … 398

Друга російська збройна інтервенція … 401

Директорія УНР … 403

Третя російська збройна інтервенція …ё 412

Західноукраїнська Народна Республіка … 416

Зміст 7

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ (УРСР) ПІД РОСІЙСЬКОЮ ВЛАДОЮ

(1921—1939 рр.) … 423

Голокост — штучний голодомор 1932—1933 рр. … 447

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬЩІ

(1921—1939 рр.) … 459

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РУМУНІЇ … 473

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ЧЕХОСЛОВАЧЧИНОЮ

(ЗАКАРПАТТЯ) … 478

УКРАЇНСЬКА НАУКА І КУЛЬТУРА НОВІТНЬОГО ЧАСУ

(ДО 1946 р.) … 483

УКРАЇНА В ЧАСИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

(1939—1945 рр.) … 493

Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські

землі … 493

Окупація України військами Німеччини

та її союзників … 501

Німецький окупаційний режим в Україні … 507

Розгортання руху Опору в Україні … 511

Україна в 1943 р. … 515

Україна на завершальному етапі війни (1944—1945 рр.) … 523

УКРАЇНСЬКА РСР У ПЕРІОД ВІДБУДОВИ І РОЗВИТКУ

НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА У 1945-му —

НА ПОЧАТКУ 1950-х рр. … 529

Особливості відбудови промисловості та сільського

господарства республіки у першій повоєнній п’ятирічці … 529

Голод 1946—1947 рр. … 535

Радянізація західних областей України … 540

Ліквідація Української греко-католицької церкви. … 542

Діяльність УПА після завершення Другої світової

війни … 545

Суперечливий характер національно-культурного

життя … 554

Відносини між державою і церквою в перше

повоєнне десятиріччя … 560

УКРАЇНА В УМОВАХ ТИМЧАСОВОЇ

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

1953—1964 рр. … 563

Процес десталінізації в суспільному житті України … 563

Економічні перетворення в сільському господарстві

та промисловості … 573

Національно-культурне відродження в роки хрущовської

«відлиги» … 578

Антирелігійна кампанія 1950—1960-х рр. … 584

Половинчастість та незавершеність політики

десталінізації в Україні … 587

УКРАЇНА В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОЇ

КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ

(друга половина 1960-х — середина 1980-х рр.) … 591

Деформації в політико-управлінській сфері … 591

Посилення негативних тенденцій в економіці

України … 596

Стан освіти, науки і культури в середині 1960-х —

у 1980-х рр. … 600

Дисидентський рух: шляхи формування та основні

етапи розвитку … 606

ПРОЦЕС ПЕРЕБУДОВИ В СРСР ТА ЙОГО НАСЛІДКИ

ДЛЯ УКРАЇНИ … 614

Пожвавлення суспільно-політичного життя в УРСР

у другій половині 1980-х рр. … 614

Національно-культурне відродження України

наприкінці 1980-х рр. … 623

Погіршення економічної ситуації в Україні

у другій половині 1980-х рр. … 625

Проголошення Української незалежної держави … 628

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ … 630

Розгортання державотворчих процесів і формування

національної економіки … 630

Формування передумов «Помаранчевої революції» … 639

«Помаранчева революція» … 649

Політична боротьба в 2005—2014 рр. та сучасний

політичний процес … 655

 «Революція гідності» … 661

Україна та сучасні глобальні виклики.

Анексія Криму Росією … 663

Війна на сході України … 665

Зовнішньополітичний курс незалежної України … 666

Україна в трикутнику «Росія — ЄС — США» … 669

Культурний процес в умовах трансформаційного

періоду … 672